Home Regulamin świadczenia usług przez serwis eKosmetyczki.pl

Regulamin świadczenia usług przez serwis eKosmetyczki.pl

przez Patrycja Nowak

Niniejszy regulamin świadczenia usług, (zwany w dalszej treści: „Regulaminem”) określa ogólne zasady korzystania z serwisu https://ekosmetyczki.pl (zwanego w dalszej treści: „Serwisem”), przez Użytkowników sieci Internet. Każdy Użytkownik, przed podjęciem jakichkolwiek działań związanych z korzystaniem z Serwisu jest zobowiązany zapoznać się z treścią Regulaminu. Podjęcie działań związanych z korzystaniem z Serwisu oznacza, że Użytkownik zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje jego postanowienia.

§ 1 Postanowienia ogólne

Regulamin określa zasady działania serwisu ekosmetyczki.pl (zwanego w dalszej treści: „Serwisem”), w tym zasady świadczenia przez Serwis usług drogą elektroniczną.

Każdy Użytkownik obowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu.

§ 2 Definicje

Użyte w treści Regulaminu pojęcia oznaczają:

Serwis – strona https://ekosmetyczki.pl, umożliwiająca bezpłatne przechowywanie i dostęp do Danych w sieci Internet, zgodnie z przeznaczeniem serwisu określonym niniejszym Regulaminem,

Organizator – firma EcoCom Sebastian Radziusz, z siedzibą w Gdańsku, ul. Wita Stwosza 73 / 119, NIP: 583-214-62-02, Regon: 192558180,

Użytkownik – każda osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, korzystająca z Serwisu po uprzednim zarejestrowaniu lub zalogowaniu bądź umieszczeniu danych w formie komentarza lub ogłoszenia,

Osoba trzecia niebędąca Użytkownikiem – każda osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej posiadająca dostęp do Danych w Serwisie bez konieczności uprzedniej rejestracji lub zalogowania,

Konto Użytkownika Serwisu – indywidualne uprawnienie Użytkownika do zamieszczania Danych w Serwisie przyznane Użytkownikowi po dokonaniu skutecznej rejestracji, do którego dostęp możliwy po wprowadzeniu wybranego przez Użytkownika hasła,

Informacja handlowa – każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy lub osoby wykonującej zawód, której prawo do wykonywania zawodu jest uzależnione od spełnienia wymagań określonych w odrębnych ustawach, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi,

Dane – w szczególności dzieło, wizerunek, opis osób, zdarzeń, rzeczy, działalności, odesłania do innych stron WWW i linków, komentarze, informacje handlowe oraz wszelkie inne informacje zamieszczone przez Użytkowników w Serwisie, zgodnie z prawem i przeznaczeniem Serwisu.

§ 3 Korzystanie z Serwisu

Organizator udostępnia nieodpłatnie Użytkownikom Serwis do swobodnego i zgodnego z przepisami prawa i profilem Serwisu określonym niniejszym regulaminem korzystania w zakresie-  umieszczenia w Serwisie Danych, po uprzednim zarejestrowaniu się Użytkownika i każdorazowym zalogowaniu się do Konta Użytkownika Serwisu.

Użytkownik oświadcza, że Dane zamieszczone w Serwisie są zgodne z prawem, nie naruszają praw osób trzecich, w tym prawa własności intelektualnej i praw autorskich.

Użytkownik zamieszczający w Serwisie wizerunki lub dzieła pod jakąkolwiek postacią, oświadcza, że przysługuje mu prawo do udostępnienia wizerunku i dzieł na podstawie odrębnych przepisów.

Dane zamieszczane w Serwisie przez Użytkowników nie mogą naruszać dóbr osobistych, zasad współżycia społecznego lub dobrych obyczajów, w szczególności zakazane jest zamieszczanie treści pornograficznych, dyskryminujących lub innych treści o podobnym charakterze, które naruszałyby prawa innych Użytkowników Serwisu lub osób trzecich niebędących Użytkownikami lub innych osób.

W sytuacji zamieszczenia przez Użytkowników w Serwisie Danych zawierających Informacje handlowe, konieczne jest wyraźne wyodrębnienie i oznaczenie tych Informacji, w sposób niebudzący wątpliwości, że jest to informacja handlowa.

Informacja handlowa zawiera:

a) oznaczenie podmiotu, na którego zlecenie jest ona rozpowszechniana oraz jego adresów elektronicznych,

b) wyraźny opis form działalności promocyjnej (w tym korzyści związanych promowanym towarem), a także jednoznaczne określenie warunków niezbędnych do skorzystania z tych korzyści, o ile są one składnikiem oferty,

c) wszelkie informacje, które mogą mieć wpływ na określenie zakresu odpowiedzialności stron, w szczególności ostrzeżenia i zastrzeżenia.

6. Użytkownik zobowiązany jest do podania informacji wymaganych dla skutecznego zarejestrowania lub  zalogowania się w Serwisie. Użytkownik wyraża zgodę na udostępnianie w Serwisie zamieszczonych przez niego Danych, jak również wyraża zgodę na wgląd w Dane przez innych Użytkowników i osoby trzecie niebędące Użytkownikami oraz na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika.

7. Użytkownik może zostać wyrejestrowany z Serwisu:

a) na swoje żądanie wyrażone w drodze e-mailowej;

b) bez swojej zgody – w razie stwierdzenia naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także w razie zawieszenia, przebudowy funkcjonalności lub likwidacji Serwisu.

§ 4 Zamieszczanie Danych

Organizator nie ma wpływu na treść zamieszczanych w Serwisie Danych i komentarzy, z zastrzeżeniem postanowień ust 3.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treść Danych zamieszczanych w Serwisie, jak również nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość zamieszczonych przez Użytkowników Danych lub zamieszczenie Danych w sposób niezgodny z postanowieniami Regulaminu.

Organizator jest uprawniony do uniemożliwienia dostępu do Danych lub ich usunięcia, gdy uzyska wiarygodną wiadomość, że Dane zamieszczone w Serwisie są sprzeczne z prawem lub naruszają prawa innych Użytkowników, osób trzecich niebędących Użytkownikami lub innych osób.

Organizator zastrzega sobie prawo zablokowania Konta Użytkownika i wyrejestrowania go z serwisu w przypadku stwierdzenia nieprawdziwości zamieszczonych przez Użytkownika Danych lub Danych zmieszczonych w Sposób niezgodny z postanowieniami Regulaminu. O fakcie oraz przyczynach odmowy rejestracji lub blokady konta Użytkownik będzie poinformowany przez Organizatora drogą elektroniczną.

Za treść Danych umieszczonych w Serwisie odpowiedzialność ponosi Użytkownik.

§ 5 Sprzedaż produktów

Dostępnymi na sprzedaż produktami na Serwisie są video-kursy (e-lekcje) oraz elektroniczny terminarz dla salonów kosmetycznych (System Obsługi Klienta). E-lekcje to filmy instruktażowo-szkoleniowe o rozmiarze max 500mb. System Obsługi Klienta to elektroniczny e-terminarz umożliwiający automatyczne wysyłanie wiadomości e-maili sms do klientów.

Aktualny cennik produktów znajduje się na stronach z dostępnymi produktami.
Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay

Użytkownicy mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących produktów:

a) reklamacje rozpatruje Organizator.

b) prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane: oznaczenie Użytkownika (imię, nazwisko, adres e-mail), przedmiot reklamacji,okoliczności uzasadniające reklamację.

c) reklamacje nie zawierające powyższych danych nie będą rozpatrywane.

d) reklamacje należy składać za pośrednictwem dostępnego na adres poczty elektronicznej informacja@ekosmetyczki.

e) Organizator dołoży starań, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie najpóźniej 14 dni od ich otrzymania od Użytkownika. O swojej decyzji zapadłej w wyniku rozpatrzenia reklamacji niezwłocznie zawiadomi Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres podany w reklamacji.

§ 6 Warunki zawierania i rozwiązywania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

1. Użytkownik, który przystępuje do zakupów na portalu eKosmetyczki.pltym samym przyjmuje do wiadomości i akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.

2. Przystąpienie do zakupów na portalu eKosmetyczki.pl jest równoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na warunkach określonych niniejszym Regulaminem.

3. Rejestracja jest dobrowolna.

4. Użytkownik, w celu rejestracji, powinien wypełnić formularz rejestracyjny poprzez
podanie następujących danych:

a) adres e-mail,

b) nazwa użytkownika,

5. Po dokonaniu rejestracji na podany przez Użytkownika adres e-mail zostanie wysłane hasło do serwisu.Zalogowanie się na portalu za pomocą adresu mailowego i hasła jest równoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

6. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną jest równoznaczne ze złożeniem oświadczeń następujących treści:

a) „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez serwis eKosmetyczki moich danych osobowych w celach związanych z korzystaniem z serwisu eKosmetyczki.pl oraz w celach marketingowych, w szczególności na otrzymywanie informacji handlowych pochodzących od Organizatora oraz z serwisu eKosmetyczki.pl.”

b) „Organizator informuje, że zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie  danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, a ponadto Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.”

7. Użytkownik może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną wysyłając stosowną informację na adres: kontakt@ekosmetyczki.pl

8. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną jeżeli Użytkownik nie wykazywał żadnej aktywności i nie logował się na Konto Użytkownika w ciągu 5 lat od ostatniej aktywności.

9. Wypowiedzenie przez którąkolwiek umowy ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą jest równoznaczne z zablokowaniem Użytkownikowi dostępu do Konta Użytkownika oraz jego usunięciem.

§ 7 Odpowiedzialność Organizatora

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:

a) zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników, nawet jeśli spowodowałyby one utratę danych na Kontach Użytkowników,

b) czasową niemożność korzystania przez Użytkowników z funkcji Serwisu, wynikającą z dokonywania zmian i ulepszeń w systemie. O przerwach technicznych i czasie ich trwania Użytkownicy zostaną powiadomieni poprzez informację zamieszczoną w witrynie serwisu https://ekosmetyczki.pl.

§ 8 Prawa autorskie

Prawa autorskie (majątkowe i niemajątkowe) do elementów graficznych Serwisu wykonanych przez Organizatora, w tym do logo „ekosmetyczki”, a także układu i kompozycji tych elementów (tzw. layout) przysługują Organizatorowi.

Zabronione jest wykorzystywanie przez Użytkowników lub osoby trzecie elementów graficznych oraz ich układu i kompozycji, a także oznaczeń będących przedmiotem ochrony praw Organizatora.

§ 9 Wymagania techniczne

Korzystanie z Serwisu wymaga dostępu do sieci Internet z uwzględnieniem dodatkowych wymagań określonych w Regulaminie dotyczących uzyskania statusu Użytkownika.

§ 10 Konto Użytkownika

Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta Użytkownika Serwisu po uprzednim zarejestrowaniu zgodnie z procedurą rejestracyjną określoną w Serwisie w katalogu „Rejestracja” i potwierdzeniu zapoznania się z treścią Regulaminu.

Użytkownik zobowiązany jest podać zgodnie z prawdą dane wymagane w formularzu rejestracyjnym.

Użytkownik ma obowiązek aktualizować dane podane w formularzu rejestracyjnym.

Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o ochronie danych osobowych, ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

§ 11 Postanowienia końcowe

Regulamin jest dostępny pod adresem https://ekosmetyczki.pl, w tym również w wersji umożliwiającej zapisanie lub wydrukowanie w formie papierowej.

Organizator zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili i bez konieczności uzasadniania przyczyny zmiany.

O zmianach w Regulaminie, Organizator poinformuje Użytkowników poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na łamach Serwisu.