Home Polityka prywatności

Polityka prywatności

przez Patrycja Nowak
 1. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych, pozyskanych  za pośrednictwem serwisu internetowego eKosmetyczki.pl, zwanego dalej Serwisem.
 2. Operatorem Serwisu i Administratorem Danych Osobowych jest firma EcoCom Sebastian Radziusz z siedzibą w Gdańsku,kod 80-308, przy ul. Wita Stwosza 73 / 119, NIP: 5832146202, REGON: 192558180, zwanym dalej Usługodawcą.
 3. Dane osobowe zbierane przez Operatora za pośrednictwem Serwisu są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w    związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane również RODO.
 4. Operator we wszystkich swoich działaniach dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Użytkowników odwiedzających Serwis eKosmetyczki.pl.

 

§ 1 Zbieranie danych

 1. Operator zbiera informacje dotyczące osób fizycznych, dokonujących czynności prawnej, niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Dane osobowe Użytkowników są zbierane w przypadku korzystania przez Użytkownika z usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu. Zbierane są następujące dane: a) Imię; b) Adres e-mail;
 3. Podczas korzystania ze stron internetowych Serwisu pobierane są automatycznie dodatkowe informacje: adres IP przypisany do Państwa komputera lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.
 4. Od Użytkowników mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w ramach usług Serwisu.
 5. Przekazanie danych osobowych do Operatora zawsze jest dobrowolne, w związku ze świadczeniem usług za pośrednictwem Serwisu. Niepodanie określonych w odpowiednich formularzach danych może uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcjonalności, takich jak dodawanie komentarzy, czy wysłanie formularza kontaktowego.

 

§ 2 Wykorzystywanie danych

 1. W przypadku skorzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę dane osobowe Użytkowników wykorzystywane są w celu świadczenia tych usług.
 2. Dane nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Użytkownikom lepszej obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania Serwisu do preferencji Użytkowników, a także skutecznego administrowania samym Serwisem.

 

§ 3 Mechanizm Cookies, Adres IP

 1. Serwis używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez Operatora za pośrednictwem Serwisu na komputerze osoby odwiedzającej Serwis, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia” oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę pozwalającą na identyfikowanie tego pliku. Informacje zbierane za pomocą plików cookies pomagają dostosowywać oferowane przez Operatora usługi do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających Serwis. Dają także możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin prezentowanych informacji w Serwisie.
 2. Operator wykorzystuje dwa typy plików cookies: a) Cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych, ani żadnych informacji poufnych z komputera Użytkowników. b) Cookies trwałe: są przechowywane na dysku twardym komputera Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Mechanizm cookies trwałych, wysłanych przez Serwis, pozwala na przechowywanie danych wyłącznie za Państwa zgodą (wyrażoną np. przy wyborze opcji „zapamiętaj mnie” przy logowaniu). W żadnym innym przypadku pliki te nie są zapisywane w sposób trwały.
 3. Operator wykorzystuje Cookies własne w celu uwierzytelniania Użytkownika w Serwisie i zapewnienia sesji Użytkownika w Serwisie (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.
 4. Operator wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu: a) zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA). b) prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego youtube.com (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA)
 5. Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Użytkowników Serwisu. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów Użytkowników wirusów, innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich przeglądarkach Użytkownicy mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.
 6. Operator może gromadzić adresy IP Użytkowników Serwisu. Adres IP to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej Serwis przez dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do Internetu. W większości przypadków jest przypisywany komputerowi dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem i z tego powodu traktowany jest powszechnie, jako nieosobista informacja identyfikująca. Adres IP jest wykorzystywany przez Operatora przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin), jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu Serwisu, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, czy niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści Serwisu.
 7. Serwis zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych. Operator nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące. Z tego powodu zachęca się Użytkowników, by po przejściu za pośrednictwem Serwisu na stronę zarządzaną przez innego administratora, zapoznać się z tam przyjętą polityką prywatności.

 

§ 4 Dostęp do danych

 1. Do zbieranych przez Serwis danych osobowych mają bezpośredni dostęp jedynie uprawnieni pracownicy lub kontrahenci Operatora.
 2. Dane Użytkowników mogą być także udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości oraz podmiotom wskazanym w punkcie „Wykorzystywanie danych”.
 3. Operator zapewnia posiadającym konto Użytkownikom nieprzerwany dostęp do swoich danych i możliwość ich modyfikacji w każdej chwili. W celu dokonania modyfikacji należy zalogować się do Konta w Serwisie. Użytkownik ma możliwość usunięcia swoich danych osobowych ze zbioru danych w przypadku wypowiedzenia umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Operator może odmówić usunięcia danych Użytkownika, jeśli ten naruszył obowiązujący w Serwisie Regulamin, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności, a w szczególności dochodzenia roszczeń od danego Użytkownika.
 4. W przypadku subskrypcji biuletynu, tzw. newsletter, Użytkownicy mają możliwość usunięcia swojego adresu e-mail z listy wysyłkowej, poprzez wybór odpowiedniej funkcji po zalogowaniu się do Konta w Serwisie.

 

§ 5 Prawa osób, których dane dotyczą

 1. Prawo do cofnięcia zgody – podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO
  1. Użytkownik ma prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzielił Operatorowi Serwisu.
  2. Cofnięcie zgody ma skutek natychmiastowy.
  3. Cofnięcie zgody nie wpływa na dokonywane przez Operatora zgodnie z prawem przetwarzanie, przed jej cofnięciem.
  4. Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Użytkownika żadnych negatywnych konsekwencji, może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub wybranych funkcjonalności, które zgodnie z prawem Operator może świadczyć jedynie za uzyskaną zgodą.
 2. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych – podstawa prawna: art. 21 RODO
  1. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – wobec przetwarzania jego danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli Operator przetwarza jego dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes, np. marketing produktów i usług, prowadzenie statystyki  korzystania  z poszczególnych funkcjonalności Serwisu Internetowego oraz ułatwienie korzystania ze Serwisu Internetowego, a także badanie satysfakcji Użytkowników.
  2. Rezygnacja z otrzymywania komunikatów marketingowych dotyczących produktów lub usług w formie wiadomości e-mail, będzie oznaczać sprzeciw Użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych, w tym profilowania w tych danych.
  3. Jeżeli sprzeciw Użytkownika okaże się zasadny i Operator nie będzie miał innej podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych, dane osobowe Użytkownika zostaną usunięte, wobec przetwarzania których, Użytkownik wniósł swój sprzeciw.
 3. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) – podstawa prawna: art. 17 RODO.
 1. Użytkownik ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych.
 2. Użytkownik ma prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:
  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;
  2. wycofał określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o jego zgodę;
  3. wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania jego danych w celach marketingowych;
  4. dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;
  5. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie Państwa członkowskiego, któremu Operator podlega;
  6. dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.
 3. Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, Operator może zachować pewne dane osobowe w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jak również do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega Operator. W szczególności dotyczy to danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail, które to dane zachowywane są dla celów  rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z usług Operatora, czy też dodatkowo adresu zamieszkania/adresu korespondencyjnego, numeru zamówienia, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z zawartymi umowami sprzedaży lub świadczeniem usług.
 4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych – podstawa prawna: art. 18 RODO
  1. Użytkownik ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych. Zgłoszenie żądania, do czasu jego rozpatrzenia, uniemożliwia korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług Serwisu, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem.
  2. Użytkownik ma prawo do żądania ograniczenia wykorzystania swoich danych osobowych w następujących przypadkach:
   1. gdy kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas Operator ogranicza ich wykorzystanie na czas potrzebny do sprawdzenia prawidłowości danych, nie dłużej jednak niż na 7 dni;
   2. gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych Użytkownik zażąda ograniczenia ich wykorzystania;
   3. gdy dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub wykorzystywane, ale są one potrzebne Użytkownikowi w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
   4. gdy wniósł sprzeciw wobec wykorzystania jego danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na szczególną sytuację – ochrona interesów, praw i wolności Użytkownika przeważa nad interesami, które realizuje Operator, przetwarzając dane osobowe Użytkownika.
 5. Prawo dostępu do danych – podstawa prawna: art. 15 RODO
  1. Użytkownik ma prawo uzyskać od Operatora potwierdzenie, czy przetwarza dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, Użytkownik ma prawo:
   1. uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;
   2. uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych Użytkownika albo o kryteriach ustalania tego okresu (gdy określenie planowanego okresu przetwarzania danych nie jest możliwe), o prawach przysługujących Użytkownikowi na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o   profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
   3. uzyskać kopię swoich danych.
 6. Prawo do sprostowania danych – podstawa prawna: art. 16 RODO
  1. Użytkownik ma prawo do żądania od Operatora niezwłocznego sprostowania, dotyczących jego danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, Użytkownik, którego dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym przez przedstawienie dodatkowego oświadczenia, kierując prośbę na adres poczty elektronicznej zgodnie z §7 Polityki Prywatności.
 7. Prawo do przenoszenia danych – podstawa prawna: art. 20 RODO
  1. Użytkownik ma prawo otrzymać swoje dane osobowe, które dostarczył Operatorowi, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych. Użytkownik ma również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez Operatora bezpośrednio takiemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. W takim przypadku Operator prześle dane osobowe Użytkownika w postaci pliku w formacie csv, który jest formatem standardowym i powszechnie używanym, nadającym się do odczytu     maszynowego  i pozwalającym na przesłanie otrzymanych danych do innego administratora danych osobowych.
 8. Użytkownik może zgłaszać do Operatora skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzana jego danych osobowych oraz realizacji przysługujących mu uprawnień.
 9. Użytkownik ma prawo żądać od Operatora przekazania kopii standardowych klauzul umownych, kierując zapytanie w sposób wskazany w §7 Polityki Prywatności.
 10. Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia jego praw do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.

 

§ 6 Zabezpieczenia

 1. Operator stosuje zabezpieczenia zapewniające ochronę danych przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją. Operator zobowiązuje się chronić wszelkie dane Użytkowników zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności.
 2. W przypadku, gdy Użytkownik posiadający konto w Serwisie utracił w jakikolwiek sposób hasło dostępu, Serwis umożliwia wygenerowanie nowego hasła do konta w Serwisie. Serwis nie wysyła jednak przypomnienia hasła. Hasło Użytkownika jest przechowywane w bazie danych w formie zaszyfrowanej, w sposób uniemożliwiający jego odczytanie. Celem wygenerowania nowego hasła należy podać adres e-mail w formularzu dostępnym pod linkiem „Nie pamiętasz hasła”, podanym przy formularzu logowania do konta w Serwisie. Nowe hasło zostanie automatycznie wysłane wyłącznie na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji lub zapisany w ostatniej zmianie profilu.
 3. Operator nigdy nie wysyła żadnej korespondencji, w tym korespondencji elektronicznej, z prośbą o podanie danych do logowania, a w szczególności hasła dostępowego do Konta Użytkownika. Informacje takie nie są również udostępniane drogą tradycyjnej korespondencji, e-mailową i telefoniczną.

 

§ 7 Zmiany Polityki Prywatności

 1. Operatorr zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności, o których poinformuje Użytkowników z wyprzedzeniem 7 dni.
 2. W dniu dokonania zmian Operator aktualizuję datę wprowadzenia ostatniej poprawki podaną w pkt. 4 niniejszego paragrafu.
 3. Jakiekolwiek dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres: kontakt@ekosmetyczki.pl
 4. Data ostatniej modyfikacji: 20.05.2018.